Tanzania Home | Tanzania Dramas

What is God Like (Yao):

Description:


 1. 01 - Yesu Akumposya Jwamkongwe Juwakamwilwe Ni Misimu Jakusakala
 2. 02 - Mlungu Akumanyila Une Kuti Nili Vani
 3. 03 - Yesu Ali Mlungu

The Crucifixion and Resurrection of Jesus (Yao):

Description:


 1. 01 - Kupelechedwa
 2. 02 - Chamuko
 3. 03 - Komeledwa Pa Nsalaba
 4. 04 - Kwimuka Ku Wawe

Jesus, Victor over Evil Spirits (Yao):

Description:


 1. 01 - Yesu Akumposya Mundu Jwa Yiŵanda Pa Malo Gakupopelela
 2. 02 - Yesu Akumposya Mundu Jwa Ukali Jwatemiji Ku Malembe
 3. 03 - Yesu Akumposya Mundu Jwakamulwe Ni Yiŵanda
 4. 04 - Yesu Akumposya Jwamkongwe Juwakamwilwe Ni Misimu Jakusakala
 5. 05 - Yesu Akumposya Mchanda Jwakwipuka Ni Kopokaga Chiwulo Mkamwa
 6. 06 - Yesu Akumposya Jwamkongwe Juwalemele Ni Misimu Jakusakala

Four Great Events in the Life of Jesus (Yao):

Description:


 1. 01 - Yesu Wawilire Pa Msalaba
 2. 02 - Yesu Wajimwiche Ku Wawe
 3. 03 - Yesu Akujigalidwa Kwaula Kwinani
 4. 04 - Yesu Taciwujila Soni Pa Cilambo Ca Pasi